การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 4/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี


การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 4/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี