การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน (25 มกราคม 2562)


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์)" ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่