การสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1/2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และปทุมธานี


กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ออกสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้งานเว็บไซต์ "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และปทุมธานี เว็บไซต์ดังกล่าว เป็นแหล่งรวบรวมการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบบออนไลน์ และเป็นช่องทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิหสาหกิจชุมชน ผู้ที่สนใจทั่วไป
-วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้สถานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดอ่างทอง และปทุมธานี โดยใช้สถานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง และปทุมธานี