การสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 2/2562 ณ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี วันที่ 1-3 พ.ค. 2562


กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ออกสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้งานเว็บไซต์ "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และปทุมธานี เว็บไซต์ดังกล่าว เป็นแหล่งรวบรวมการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบบออนไลน์ และเป็นช่องทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิหสาหกิจชุมชน ผู้ที่สนใจทั่วไป

-วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัด โดยใช้สถานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
-วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัด โดยใช้สถานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี