การสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก


ดำเนินกิจกรรมสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์" ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก

-วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้สถานที่ ณ ศูนย์ ICT ชุมชน โรงเรียนอนุบาลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมรับคำแนะนำ อบรม
จำนวน 15 คน ได้แก่ (1) นายพนม เพ็งศิริ (2) นายเชาวลิต รักชาติ (3) นายกำจัด สิทธิพรม (4) นางนัำผึ้ง สืบวงษ์รอด (5) น.ส.สุรางค์รัตน์ สดสะอาด (6) นางวัลยา ศิลาเงิน (7) างวราภรณ์ อยู่สุ่ม
(8) นางจารุณีย์ กล้ากสิการณ์ (9) นางพัชรี ข้อทอง (10) นายพิสุทธิ์ ชื่นชอบ (11) นางมาลินี กล้ากสิการณ์ (12) น.ส.อพินยา สุขเกษ (13) นางเจียมจิตร เสาสุทธิ์ (14) นางกาญจนา นิ่มนวล
(15) นายชินวัฒน์ ผ่องใส

-วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 โดยใช้สถานที่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมรับคำแนะนำ อบรม จำนวน 17 คน ได้แก่ (1) น.ส.สุนีย์ งามพิชิตชัย (2) น.ส.วิมพ์วิภา ทรัยพ์ประสม
(3) น.ส.สีนวน ดีพิจารณ์ (4) นางกรฑิตถา มหาวงศ์ (5) นายธนพล แป้นแก้ว (6) น.ส.สงวน ทาสอน (7) น.ส.อรพินธุ์ พิลึก (8) นายสมพงษ์ เชยชม (9) นางลัดดา สาทเชื้อ (10) นางเพยาว์ สาพิพัฒน์
(11) น.ส.กฤาณา เสือดี (12) นายติณณ์ ศรีงาม (13) นางทศิริญญ์ ศรีงาม (14) น.ส.ภัทราพร จอมทอง (15) นางวิทิตตา เพชรมะลิ (16) นายทฤษฎี เพชรมะลิ (17) นายธนวรวัต เพ็งภู่
และ ณ ศูนย์ ICT ชุมชน (อบต.) วังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมรับคำแนะนำ อบรม จำนวน 6 คน ได้แก่ (1) น.ส.กัญญาณัฐ ฟักทองอยู่ (2) น.ส.ธัญญลักษณ์ ฟักทองอยู่
(3) น.ส.ทิพวรรณ มิ่งทองโต (4) นายหิรัณย์ วงค์นราพัฒน์ (5) นายยศภัทร ทับเบิก (6) น.ส.อภิชญา ฟักทองอยู่

-วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยใช้สถานที่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมรับคำแนะนำ อบรม จำนวน 16 คน ได้แก่ (1) น.ส.ปาริชาติ สุขารมย์ (2) นายธารา ธาราศักดิ์
(3) นางแววตา สุริยะ (4) นางเยาวพา ปานรัตน์ (5) นางฉัฐธนาพร อู่คงคา (6) นายกันตภณ นิธีโอฬาร (7) นายธนธัช พลไธสง (8) นางพำภรณ์ กลิ่นเกษร (9) น.ส.ภาวิณี สมใจ (10) น.ส.นาฎยา เครือทิพย์
(11) น.ส.เกวลี พรมบุญฐ (12) นายชุมพล ธรรมสอน (13) นางพรกมล ศรีจริยา (14) น.ส.ประกาย ชาญณรงค์ (15) นายศุภชัย ไหลงาม (16) จิราภิวัชร ราชโยธิน