เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ จัดทำโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นช่องทางค้าขายและสร้างโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ E-Commerce โดยใช้ระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เว็บไซต์ https://agrimark.dit.go.th และส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และที่เกี่ยวข้อง มีช่องทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูป สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานราก เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้กำหนดราคาขายสินค้าเอง และลงขายในเว็บไซต์ตลาดสินเกษตรออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนสำหรับซื้อขายผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการค้าขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0


ภายในเว็บไซต์ เน้นการซื้อขายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป โดยแบ่งหมวดหมู่สินค้าตามประเภทต่างๆ ได้แก่ พืชไร่ พืชผัก ผลไม้ สัตว์บก สัตว์น้ำ สมุนไพร สินค้าแปรรูป สินค้าอินทรีย์ บริการ และอื่นๆ สามารถค้นหาสินค้าและบริการ หรือจะส่งซื้อสินค้าผ่านระบบได้ ตามหมวดหมู่สินค้า หรือตามพื้นที่ เช่น ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่ต้องการ

นอกจากเป็นแหล่งรวบรวมการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์กรการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง ในเป็นประจำทุกปี

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกร้านค้าในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย และยังเปิดรับสมัครสมาชิกร้านค้าออนไลน์ฟรี ลงซื้อขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง