ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ agrimark.dit.go.th

1.ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์") ได้จัดทำเว็บไซต์ agrimark.dit.go.th (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการ กิจกรรม Online Store & Shop โดยกรมการค้าภายใน เป็นผู้ให้บริการพื้นที่เพื่อการนำเสนอซื้อและ/หรือขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
การใช้เว็บไซต์ของสมาชิกผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกกว่า “สมาชิก”) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้น สมาชิกจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์
ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดใดๆ นี้ไม่ว่าเวลาใด โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลโดยอัตโนมัติทันทีที่ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมในเว็บไซต์ การที่สมาชิกยังคงใช้เว็บไซต์ของทางพันวณิชภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมจะถือว่าสมาชิกได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าว หากสมาชิกไม่ประสงค์จะยอมรับและผูกพันตนตามเงื่อนไข และ/หรือข้อกำหนดที่ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้
2.สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก
2.1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกและได้รับการตรวจสอบจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถลงรูปภาพสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์
2.2 การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิก สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด
2.3 สมาชิกตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
2.4 สมาชิกตกลงจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ หากสมาชิกมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ สมาชิกยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของสมาชิกเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับสมาชิกตามกฎหมาย
2.5 ในกรณีสมาชิกใช้สิทธิ์ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกอื่นหรือกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สมาชิกตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
2.6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
2.6.1 สมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
2.6.2 สมาชิกไม่รักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
2.6.3 สมาชิกกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
3.สิทธิของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
3.1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
3.2 สมาชิกตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ Software รวมถึง Source code และ Object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
3.3 เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ สมาชิกสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
3.4 สมาชิกต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่
การกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น
1) ขาย เสนอขายสินค้าที่ได้มาจากการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกม ภาพถ่าย ภาพวาด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใด
2) ขาย เสนอขายสินค้าที่ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น หรือสินค้าที่มีการนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ
3) ขาย เสนอขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของผู้อื่น
หากสมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว สมาชิกตกลงให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สามารถการยกเลิกการขาย และ/หรือเสนอขายสินค้านั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกของสมาชิกเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่เห็นสมควร หรือหากสมาชิกพบเห็นการขายสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ สามารถแจ้งการกระทำดังกล่าวมาได้ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์
4.ข้อสงวนสิทธิ์ และการจำกัดความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
4.1 เนื้อหา การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการ แจ้งข่าวสาร และความรู้ด้านต่างๆ แก่สมาชิกเท่านั้น แม้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด หรือความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
4.2 ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ สมาชิกรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ในการนำเสนอซื้อและ/หรือเสนอขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคู่ค้า หรือมีอำนาจควบคุมการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการระหว่างร้านค้าบนเว็บไซต์กับผู้ซื้อแต่อย่างใด ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ สมาชิกยอมรับและตกลงว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องมีส่วนรับผิดต่อการกระทำหรือยกเว้นการกระทำระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือการผิดสัญญาใดๆ ที่เกิดจากผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า
4.3 ระบบการให้บริการ สมาชิกรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่อาจรับประกันว่าการเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของสมาชิก
5.การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดเตรียมช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น จึงมิได้ถือว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้การรับรองหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์อื่นได้นำเสนอ สมาชิกยอมรับว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และ/หรือบริการหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
6.กฏระเบียบการลงประกาศซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์
เพื่อเป็นการเปิดช่องทางทางการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่าระบบ "ประกาศซื้อ" และ ระบบ “ประกาศขาย” แก่สมาชิก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดพื้นที่ในการประกาศซื้อขายสินค้าบนเว็บไซต์เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถประชาสัมพันธ์ความต้องการซื้อขายสินค้า/และหรือบริการของตนได้ หากสมาชิกเข้าใช้บริการนี้แล้วให้ถือว่าสมาชิกรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
6.1 สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงผู้ให้บริการในรูปแบบระบบ “ประกาศขาย” เท่านั้น มิได้มีส่วนในการจัดจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการตามที่ลงประกาศของสมาชิกตามที่ปรากฎในระบบ “ประกาศขาย” บนเว็บไซต์แต่อย่างใด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงคุณภาพ ปริมาณ ราคา และระยะเวลาในการส่งมอบ ดังนั้น หากเกิดการโต้แย้งสิทธิหรือเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง สมาชิกจะต้องดำเนินการเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวยุติลงโดยเร็ว และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือสมาชิกรายอื่นที่เข้าใช้บริการโดยสุจริตด้วย
6.2 ห้ามประกาศซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
6.2.1 สินค้าและ/หรือบริการที่ต้องห้ามกฎหมาย มีลักษณะเป็นมิจฉาชีพ ของโจร หรือมีลักษณะอันอาจทำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกฏหมาย ฯลฯ
6.2.2 อาวุธปืน อวัยวะ สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจารไม่ว่าจะสื่อออกมาในรูปแบบใดก็ตาม
6.2.3 สินค้าและ/หรือบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
6.2.4 ประกาศที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ ชวนเชื่อ หลอกลวง ปกปิดหรือซ่อนเร้นข้อมูล
6.2.5 ประกาศที่มีลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ประกาศที่มีลักษณะไม่สุภาพ และ/หรือไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
6.3 สมาชิกจะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดซึ่งรูปภาพ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ หรือสิ่งอื่นใด โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน
6.4 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือลบประกาศ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบข้างต้นไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดทันที ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนถึงความไม่ชอบของประกาศ หากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าประกาศดังกล่าวผิดจริงตามที่มีผู้ร้องเรียน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มีสิทธิที่จะลบประกาศนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
6.5 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขกฏระเบียบข้างต้นเมื่อใดและอย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยให้ถือว่าเมื่อสมาชิกตกลงเข้าใช้บริการแล้ว สมาชิกย่อมรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเสมอ
7.นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
7.2 ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพิ่มเติม นอกจากนี้ เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการเว็บไซต์ จำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่สมาชิกเข้าถึงก่อนหน้านั้น
7.3 ขอแนะนำให้สมาชิกตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เว็บไซต์ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
7.4 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้สมาชิกอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์
7.5 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น
7.6 กรณีที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวต้องเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์
8.การใช้คุกกี้
8.1 “คุกกี้” คือข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่าน Web Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของสมาชิกแล้ว หากมีการใช้ " คุกกี้ " ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของสมาชิกไว้จนกว่าสมาชิกจะออกจากโปรแกรมค้นผ่าน Web Browser หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานอีกต่อไป
8.2 หากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะเยี่ยมชมหรือท่อง ทั้งนี้ เว็บไซต์จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ต่อไป
9.กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย
10.การติดต่อกับเว็บไซต์
ในกรณีที่สมาชิกมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป เงื่อนไขการประกาศขายสินค้าออนไลน์
ข้าพเจ้าในฐานะผู้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการบนเว็บไซต์ agrimark.dit.go.th(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สมาชิก”) มีความประสงค์จะใช้บริการพื้นที่บนเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์”) ชื่อ agrimark.dit.go.th(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อแสดงรูปภาพและรายละเอียดสินค้าบนแคตตาล็อกออนไลน์ในเว็บไซต์ดังกล่าวอันเป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้าและ/หรือบริการของสมาชิกไปยังผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกกว่า “ลูกค้า”) รวมทั้งการเรียกดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยสมาชิกตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อ 1. สมาชิกตกลงใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ชื่อ “agrimark.dit.go.th” ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อลงรูปภาพสินค้า พร้อมรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกตามรูปแบบที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กำหนด ในการเป็นช่องทางนำเสนอสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยข้อมูล รูปภาพที่นำมาลงในเว็บไซต์นั้นจะต้องถูกต้อง และเป็นสินค้า และ/หรือบริการที่มีอยู่จริง โดยมีคุณสมบัติ และคุณภาพตรงตามคำพรรณนาที่ระบุไว้หรือตามตัวอย่างทุกประการ และราคาสินค้า และ/หรือบริการเป็นราคาที่กำหนดเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคาขายที่กำหนดโดยร้านค้าอื่นทั่วไป รวมทั้งสินค้า และ/หรือบริการนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งสมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดประกาศซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ตลอดจนประกาศขายสินค้าและ/หรือบริการของลูกค้าและ/หรือสมาชิกรายอื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ข้อ 2. สมาชิกรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงผู้ให้บริการโดยการบริหารและดูแลระบบบนเว็บไซต์ชื่อ agrimark.dit.go.th เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดหาสินค้าและผู้ขายออนไลน์ โดยเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลสินค้าและ/หรือบริการรวมถึงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ให้แก่สมาชิกเท่านั้นและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการบนเว็บไซต์แต่อย่างใด
ข้อ 3. สมาชิกตกลงและรับทราบว่าในการนำเสนอซื้อและ/หรือขายสินค้า และ/หรือให้บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตนั้น สมาชิกจะต้องแสดงข้อมูลซึ่งต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์
3.1 รายละเอียดของสินค้าและ/หรือบริการ ซึ่งมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย หรือจารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3.2 หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร พร้อมที่อยู่ในการติดต่อกลับของสมาชิก
3.3 ประวัติโดยสังเขปของสมาชิกที่ชัดเจน ผู้ติดต่อ และรายละเอียดที่อยู่ ที่ตั้งของสมาชิก
ข้อ 4. สมาชิกจะต้องแจ้งชื่อที่อยู่ที่ถูกต้องและเป็นความจริงต่อกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ที่ปรากฏชื่อบนร้านค้าและชื่อของเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน
ข้อ 5. ในการนำเสนอและ/หรือจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการในเว็บไซต์
5.1 สมาชิกขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในคำขอใช้บริการนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
5.2 สมาชิกเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการจำหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการของสมาชิก การเรียกร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการของสมาชิกที่จำหน่ายในร้านค้าของสมาชิกเองแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ หรือใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 ก็ตาม หากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้รับความเสียหายใดๆ แล้ว รวมทั้งกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการที่จำหน่ายของสมาชิกมายังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สมาชิกตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เรียกร้อง
5.3 สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการเองแต่เพียงฝ่ายเดียว
5.4 หากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ตรวจพบว่ามีข้อความและ/หรือรูปภาพใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มีสิทธิลบข้อความและ/หรือรูปภาพนั้นๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากสมาชิกแต่อย่างใด
5.5 สมาชิกตกลงว่าการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความประสงค์ของลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ สมาชิกจะต้องดำเนินการจัดเก็บเอกสารยืนยันการส่งสินค้าทุกฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มีการร้องขอ
5.6 สมาชิกมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล รูปภาพของสินค้าที่นำมาลงในเว็บไซต์ตามข้อ 1. ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งการแจ้งในกรณีที่สินค้า และ/หรือบริการนั้นหมด ยกเลิกการจำหน่าย หรือไม่ได้ให้บริการแล้ว
5.7 ในกรณีที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้รับแจ้งจากผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือบุคคลใดว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าและ/หรือบริการใดที่ทำการจำหน่ายหรือให้บริการและ/หรือโฆษณาในเว็บไซต์มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือฝ่าฝืนกฎหมายอื่นใด หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรืออาจทำให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้รับการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงหรือเสียหายในทางใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อตกลงของการสมัครสมาชิกฯ สมาชิกยินยอมให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นำสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ ออกจากเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทันที โดยสมาชิกตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิทั้งในทางแพ่งและ/หรือทางอาญาและจะไม่เรียกค่าเสียหายหรือเงินใดๆ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งสิ้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่าสินค้าและ/หรือบริการนั้นมิใช่สินค้าและ/หรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อตกลงข้างต้น
ข้อ 6. สมาชิกยอมรับว่าบรรดาบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาชิกได้รับจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลการให้บริการที่สมาชิกได้จัดทำขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่สุด และสามารถยกขึ้นเป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และ/หรือการใช้บริการของสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ 7. สมาชิกต้องเป็นผู้นำส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของสมาชิกเอง ถ้าสมาชิกไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังลูกค้าของสมาชิกได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือสินค้าเกิดชำรุด สูญหายหรือเสียหายสมาชิกจะต้องทำความตกลงกับลูกค้าในเรื่องการชดใช้ราคาสินค้า และ/หรือการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของสมาชิกใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตนเองโดยจะไม่ทำให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ต้องรับผิดชอบและ/หรือได้รับความเสียหายต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ 8. หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มีสิทธิปฏิเสธการคืนเงินใดๆ ที่สมาชิกได้ชำระไว้ล่วงหน้าในการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ได้ทั้งจำนวน และหากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว สมาชิกตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จนครบถ้วนตามที่เรียกร้อง ทั้งนี้ การยกเลิกการให้บริการข้างต้นไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งสมาชิกยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนจนกว่าสมาชิกจะได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว
ข้อ 9. ร้านค้าที่สมัครขายสินค้าจะต้องให้ส่วนลดสินค้าที่นำมาประกาศขายบนเว็บไซต์ agrimark.dit.go.th และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของท่านให้ตรงกันกับเว็บไซต์ agrimark.dit.go.th
ข้อ 10. สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าการล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายหรือตามคำขอฉบับนี้ไม่ถือว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของสมาชิก
ข้อ 11. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ หากสมาชิกประสงค์จะต่อระยะเวลาการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ออกไปอีก สมาชิกจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ สมาชิกจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ามายังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยให้ผลของการเลิกสัญญาให้เป็นไปเช่นเดียวกับการเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. ตอนท้ายทุกประการ เอกสารนี้ใช้เป็นเอกสารที่ท่านตอบรับการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ โดยรับทราบรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว