การอบรม เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตลาดข้อตกลงและการเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียม ณ จังหวัดเชียงใหม่


จัดอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากตลาดข้อตกลง" ผู้เข้าร่วมอบรม  ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร  จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3 จังหวัดดังกล่าว และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน                                                                                                                                    

และมีการเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย "กระเทียม"่ ผ่านตลาดข้อตกลง   โดยผู้ซื้อ (บจก.ตะวันพืชผล บจก.อโกรไทย ยูเนี่ยน)  กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ตกลงซื้อขายและทำสัญญาข้อตกลงฯ จำนวน 20 สัญญา  ปริมาณรวม  398 ตัน (คิดเป็นกระเทียมสด 1,194 ตัน) มูลค่ารวม 15.92 - 17.91 ล้านบาท