การสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์


ดำเนินกิจมรรมสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์" ครั้งที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  

-วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้สถานที่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมรับคำแนะนำ อบรม จำนวน 8 คน ได้แก่ 
(1) นายทศพร วิจารณ์จักร (2) น.ส.สันติภาพ ทะวะลัย (3) นายสุรพล บุดดาวัน (4) น.ส.พรนภารัตน์ ศรีพวงมาลัย (5) น.ส.ปราณี อินธิจักร์ (6) น.ส.วลัยพร พวงบุบผา
(7) นายแดง กำเนิดแสงดวง (8) นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และ ณ ศูนย์ ICT ชุมชน (กศน.) อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมรับคำแนะนำ อบรม จำนวน 15 คน ได้แก่ 
(1) นางนิ่มนวล ศรีแก้ว (2) นายอรุณศกดิ์ ดีวงษา (3) นายเปรม ทีน้ำคำ (4) น.ส.สุปริญญา สุมาลี (5) น.ส.สุภาพร เชิงหอม (6) นายชรัชวิช สุระสาย (7) นายพิรเศรษฐ์ เพชรดี (8) นายอภิพงษ์ธรณ์ วินทะไชย 
(9) น.ส.มญันญา คำแพงศรี (10) นางนงเยาว์ สายุทธ (11) นางอนงค์ นารีนารถ (12) นายรักพงษ์ มณีวรรณ (13) น.ส.ณปภัช เหลื่อมใส (14) นางสุภัสสรา จำปาตำ (15) นายอัศวิน งอมสระคู

-วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 โดยใช้สถานที่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธิ์ุ มีผู้เข้าร่วมรับคำแนะนำ อบรม จำนวน 13 คน ได้แก่ (1) นายสมัย สังวิเศษ (2) น.ส.ช่อเพชร ศิริภักดิ์
(3) นายคูณ จันทะมาตย์ (4) นางอัจฉรา เดชพรรณา (5) นางนงลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ (6) น.ส.กนกพร เจริญพันธ์ (7) นายวิรัตน์ ชูศรีนาถ (8) นายนัฐพร มหิพันธุ์ (9) นายสุรวุฒิ กิตย์ยาด (10) นายอุเทน ภูพันนา
(11) น.ส.ชลิตา หัตสิน (12) นายชัยมงคล บัวแวงมล (13) นายพิสิต มังสุไร 
และ ณ ศูนย์ ICT ชุมชน (อบต.) นิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมรับคำแนะนำ อบรม จำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นางบัวลี แสงฤทธิ์ (2) นางนาฎญา นิ่มปานพยุงวงศ์
(3) นางเยาวภา มงคลเคหา (4) นางสุดทัมมา เขาวงค์ (5) นางทองหล่อ ศรีชา (6) นางบุญมี นามภูผา