การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย