การสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3/2561 จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม


กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ออกสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้งานเว็บไซต์ "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์" ณ จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม เว็บไซต์ดังกล่าว เป็นแหล่งรวบรวมการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรในนรูปแบบบออนไลน์ และเป็นช่องทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิหสาหกิจชุมชน ผู้ที่สนใจทั่วไป


-วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร
โดยใช้สถานที่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร และศูนย์ ICT ชุมชน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์บ้านนาตะแบง วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด หจก.สมบูรณ์พูนพผล และกลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนย์ ICT ชุมชน ตำบลคำอาฮวน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน

-วันพฤศหัสบีที่ 30 สิงหาคม 2561 จังหวัดนครพนม โดยใช้สถานที่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม และศูนย์ ICT ชุมชน ตำบลนางาม อำเภอเรณูนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 คน ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ กลุ่มหัตถกรรมจากต้นกก กลุ่มภูมิปัญญาผู้ไทเรณู กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านมะหว้า วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองโสน วิสาหกิจชุมชนผ้าห่มนวมและผ้าแปรรูป เพ็ญพรฝ้ายไทย