การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนนคร


การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนนคร