การสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 4/2561 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี


          กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน สำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้งานเว็บไซต์ "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์" ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี โดยเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นแหล่งรวบรวมการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรในนรูปแบบบออนไลน์ และเป็นช่องทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิหสาหกิจชุมชน ผู้ที่สนใจทั่วไป


-วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยใช้สถานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
-วันพฤศหัสบีที่ 13 กันยายน 2561 ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้สถานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีน อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี