การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 3/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (26 กรกฎาคม 2562)


การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 3/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (26 กรกฎาคม 2562)