การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 4/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (29 สิงหาคม 2562)


การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 4/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (29 สิงหาคม 2562)