การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน