สวนขอมดำดิน

จำนวนผู้เข้าชม 3 คนหน้าหลัก / สินค้าและบริการ / ติดต่อร้านค้า

ข้อมูลทั่วไป

          : สวนขอมดำดิน เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่เริ่มต้นการแปรรูปของเหลือใช้จำพวกอินทรีย์วัตถุจากภาคเมืองให้เป็นปุ๋ย และนำไปเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับนำไปบำรุงดินเพื่อผลิตผักและผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้นกระวานและทุเรียน นอกจากนี้ ยังจำหน่ายในรูปของปุ๋ยหมัก มูลไส้เดือน และดินพร้อมปลูกด้วย
          ประกาศรับรอง :
มาตรฐานอื่นๆ :  สินค้าและบริการ

ติดต่อเรา