• 40 บาท
    แหล่งผลิต : จ.สุพรรณบุรี
  • 50 บาท
    แหล่งผลิต : จ.พระนครศรีอยุธยา