ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2561


          ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2561 ที่กรมการค้าภายใน จัดทำขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การค้าที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งกรมการค้าภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการส่วนราชการ และผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2507-5616-7 คลิกดูรายลเอียด E-book ได้ที่ ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2561